اعتبارات و گواهینامه ها

logo-novin3

گواهینامه موسسه novinelc

نام گواهینامه: گواهینامه موسسه novinelc با استعلام رسمی

دسته گواهینامه: ملی

نمونه گواهینامه: جهت مشاهده نمونه گواهینامه اینجا کلیک کنید.

ثبت موسسه: جهت مشاهده ثبت موسسه اینجا کلیک کنید.

مجوز فنی و حرفه‌ای: جهت مشاهده مجوز موسسه اینجا کلیک کنید.

نحوه ثبت گواهینامه: پس از ثبت نام دوره، درخواست گواهینامه موسسه novinelc را ثبت نمایید.

نحوه استعلام گواهینامه: برای استعلام گواهینامه اینجا کلیک کنید.

گواهینامه آکادمی 

نام گواهینامه: MPT اتریش

دسته گواهینامه: بین المللی

نمونه گواهینامه:

نحوه استعلام گواهینامه:

نحوه ثبت گواهینامه: پس از ثبت نام دوره، درخواست گواهینامه را ثبت نمایید.

پرداخت مستقیم

گواهینامه آکادمی ESC انگلستان

نام گواهینامه: گواهینامه ESC انگلستان با استعلام بین المللی

دسته گواهینامه: بین المللی

نمونه گواهینامه: جهت مشاهده نمونه گواهینامه اینجا کلیک کنید.

نحوه استعلام گواهینامه: برای استعلام گواهینامه اینجا کلیک کنید.

نحوه ثبت گواهینامه: پس از ثبت نام دوره، درخواست گواهینامه ESC انگلستان را ثبت نمایید.

پرداخت مستقیم

گواهینامه آکادمی SIS آمریکا

نام گواهینامه: گواهینامه SIS آمریکا با استعلام بین المللی

دسته گواهینامه: بین المللی

نمونه گواهینامه: جهت مشاهده نمونه گواهینامه اینجا کلیک کنید.

نحوه استعلام گواهینامه: برای استعلام گواهینامه اینجا کلیک کنید.

نحوه ثبت گواهینامه: پس از ثبت نام دوره، درخواست گواهینامه SIS آمریکا را ثبت نمایید.

پرداخت مستقیم

گواهینامه موسسه آموزش آزاد فردوسی

نام گواهینامه: گواهینامه موسسه آموزش آزاد فردوسی با استعلام

دسته گواهینامه: ملی

نمونه گواهینامه: جهت مشاهده نمونه گواهینامه اینجا کلیک کنید.

نحوه استعلام گواهینامه: برای استعلام گواهینامه اینجا کلیک کنید.

نحوه ثبت گواهینامه: پس از ثبت نام دوره، درخواست گواهینامه موسسه آموزش آزاد فردوسی را ثبت نمایید.

پرداخت مستقیم

گواهینامه آکادمی‌ Anccp ایتالیا

نام گواهینامه: گواهینامه Anccp ایتالیا با استعلام بین المللی

دسته گواهینامه: بین المللی

نمونه گواهینامه:

نحوه استعلام گواهینامه:

نحوه ثبت گواهینامه: پس از ثبت نام دوره، درخواست گواهینامه ‌Anccp ایتالیا را ثبت نمایید.

پرداخت مستقیم

گواهینامه آکادمی‌ EQUAL انگلستان

نام گواهینامه: گواهینامه EQUAL انگلستان با استعلام بین المللی

دسته گواهینامه: بین المللی

نمونه گواهینامه: جهت مشاهده نمونه گواهینامه اینجا کلیک کنید.

نحوه استعلام گواهینامه: برای استعلام گواهینامه اینجا کلیک کنید.

نحوه ثبت گواهینامه: پس از ثبت نام دوره، درخواست گواهینامه ‌ EQUAL انگلستان را ثبت نمایید.

پرداخت مستقیم

گواهینامه آکادمی‌ OXFORD انگلستان

نام گواهینامه: گواهینامه OXFORD انگلستان با استعلام بین المللی

دسته گواهینامه: بین المللی

نمونه گواهینامه: جهت مشاهده نمونه گواهینامه اینجا کلیک کنید.

نحوه استعلام گواهینامه: برای استعلام گواهینامه اینجا کلیک کنید.

نحوه ثبت گواهینامه: پس از ثبت نام دوره، درخواست گواهینامه OXFORD انگلستان را ثبت نمایید

پرداخت مستقیم