دوره lisrel

دوره lisrel را بسیاری از دانشجویان، اساتید و پژهشگران به خصوص در رشته‌های علوم انسانی و مدیریت و علوم اجتماعی در جهت انجام پژوهش‌های پیشرفته و آزمون اثرات متغیرها در پایان  نامه ها نیاز بسیاری دارند.

دوره lisrel و کارگاه آموزش کاربردی لیزرل که توسط این موسسه آموزش الکترونیکی نوین به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می‌شود مفاهیم اساسی درباره این نرم افزار و استفاده از آن را آموزش می‌دهد.

از مهمترین ویژگی های برنامه لیزرل فراهم کردن امکانات خود برای حل طیف گسترده ای از مدل ها برای تجزیه و تحلیل متغیرهای پنهان می باشد .همچنین در علوم اجتماعی و به طور فزاینده در پژوهش های سلامیت پزشکی و عمومی و دیگر علوم تجربی و انسانی ، مدل LV یک ابزار آماری ضروری است.

چارچوب مدل لیزرل بر اساس روابط میان متغیرهای پنهان بر اساس بنا شده است.

دوره lisrel

نرم افزار لیزرل دارای دو قابلیت گرافیکی و برنامه‌نویسی است که البته روش برنامه نویسی مناسب‌تر از روش گرافیکی می‌باشد. در این کارگاه که تماماً بر جنبه‌های کاربردی این نرم افزار پرداخته می‌شود، آموزش کامل این نرم افزار ارائه خواهد گردید.

مدل های خروجی لیزرل در عمومی ترین شکل آن شامل دو بخش است: مدل اندازه گیری و مدل معادلات ساختاری

مدل اندازه گیری نشان می دهد متغیرهای پنهان و یا سازه فرضی توسط متغیرهای مشاهده شده با هم همبستگی دارد که آن خواص اندازه گیری(روایی و اعتبار) متغیرهای مشاده شده را توصیف می کند

مدل معادلات ساختاری که روابط میان م تغیرهای نهفته را مشخص می کند.

موارد کاربرد لیزرل:

وش لیزرل ضمن آن­که ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‌کند برای برازش مدل­هایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل، علیت دو سویه، هم زمانی و وابستگی متقابل می‌باشد طرح ریزی گردیده است

ویژگی‌های اصلی کارگاه آموزش کاربردی لیزرل

– آموزش لیزرل به صورت کاربردی و عملی

– آموزش نحوه گزارش خروجی‌های لیزرل

– راهنمای کامل کار با بخش‌های مختلف لیزرل

همچنین جهت ارتباط با کارشناسان و متخصصان ما در دوره ept میتوانید فرم زیر را تکمیل نمایید . ما با شما تماس خواهیم گرفت .

ثبت سفارش