برنامه زمان بندی دوره‌ها

برای مشاهده برنامه زمان بندی دوره‌ها بر روی طبقه مورد نظر کلیک نمایید.

آمار
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ برگزاری هزینه وضعیت
کد A SPSS دو جلسه ۸ ساعته پنجشنبه و جمعه ۲و ۳ آذر ۲۵۰٫۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B SPSS دو جلسه ۸ ساعته پنجشنبه و جمعه ۲۳و ۲۴ آذر ۲۵۰٫۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد C SPSS ۴ جلسه ۴ ساعته دوشنبه ها ۶و۱۳و۲۰و۲۷ آبان ۲۵۰٫۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A LISREL یک جلسه ۸ ساعته جمعه ۱۰ آذر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B LISREL یک جلسه ۸ ساعته جمعه ۲۴ آذر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد C LISREL یک جلسه ۸ ساعته جمعه ۱ دی ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A Smart PLS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۹آذر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B Smart PLS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد C Smart PLS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A AMOS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۱۶آذر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B AMOS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد D AMOS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۷ دی ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A EVIEWS چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه ۲و۳و ۹ و ۱۰ آذر ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B EVIEWS چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه ۲۳و۲۴و ۳۰ آذر و ۱ دی ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A R دو جلسه ۸ ساعته پنجشنبه و جمعه ۱۶و۱۷ آذر ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B R دو جلسه ۸ ساعته یکشنبه و سه شنبه ۱۹و۲۱آذر ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A MAXQDA یک جلسه ۵ ساعته دوشنبه ۱۳آذر ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B MAXQDA یک جلسه ۵ ساعته دوشنبه ۲۷آذر ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A ATLAS.T.I یک جلسه ۸ ساعته شنبه ۴آذر ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B ATLAS.T.I یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۱۶آذر ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A NVIVO یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B NVIVO یک جلسه ۸ ساعته شنبه ۱۸آذر ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A SPSS دو جلسه ۸ ساعته پنجشنبه و جمعه ۱۱و ۱۲ آبان ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B SPSS دو جلسه ۸ ساعته پنجشنبه و جمعه ۲۵و ۲۶ آبان ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد c SPSS ۴ جلسه ۴ ساعته دوشنبه ۸و۱۵و۲۲و۲۹ آبان ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A LISREL یک جلسه ۸ ساعته جمعه ۵ آبان ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B LISREL یک جلسه ۸ ساعته جمعه ۱۹ آبان ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد c LISREL یک جلسه ۸ ساعته جمعه ۳ آذر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A Smart PLS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۴ آبان ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B Smart PLS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد c Smart PLS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۲ آذر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A AMOS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۱۱آبان ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B AMOS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد D AMOS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A EVIEWS چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه ۱۱و۱۲ ۱۸ و ۱۹ آبان ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B EVIEWS چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه ۲۵و۲۶آبان و ۲و۳آذر ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A R دو جلسه ۸ ساعته پنجشنبه و جمعه ۲۵و۲۶آبان ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B R دو جلسه ۸ ساعته یکشنبه و سه شنبه ۱۴و۱۶آبان ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A MAXQDA یک جلسه ۵ ساعته دوشنبه ۹آبان ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B MAXQDA یک جلسه ۵ ساعته دوشنبه ۲۳آبان ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A ATLAS.T.I یک جلسه ۸ ساعته شنبه ۶آبان ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B ATLAS.T.I یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۱۱آبان ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A NVIVO یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B NVIVO یک جلسه ۸ ساعته شنبه ۲۰آبان ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A SPSS دو جلسه ۸ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۱۳و۱۴ ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B SPSS دو جلسه ۸ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۲۷و۲۸ ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد c SPSS ۴ جلسه ۴ ساعته دوشنبه ها ۳و۱۰و۱۷و۲۴ مهر ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A LISREL یک جلسه ۸ ساعته  جمعه ۱۴ مهر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B LISREL یک جلسه ۸ ساعته  جمعه ۲۸ مهر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد C LISREL یک جلسه ۸ ساعته پجمعه آبان ۵ ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A Smart PLS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B Smart PLS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد C Smart PLS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۴آبان ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A AMOS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۶ ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B AMOS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۱۳ ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد D AMOS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۲۷ ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A EVIEWS چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۶و ۷و ۱۳ و ۱۴ ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B EVIEWS چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۲۰و ۲۱ و ۲۷ و ۲۸ ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A R دو جلسه ۸ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۱۳ و ۱۴ ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B R دو جلسه ۸ ساعته یکشنبه و سه شنبه مهر ۲۳و۲۵ ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A MAXQDA یک جلسه ۵ ساعته دوشنبه مهر ۱۰ ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B MAXQDA یک جلسه ۵ ساعته دوشنبه مهر ۲۴ ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A ATLAS.T.I یک جلسه ۸ ساعته شنبه مهر ۱۵ ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B ATLAS.T.I یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۲۷ ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A NVIVO یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۶ ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B NVIVO یک جلسه ۸ ساعته شنبه مهر ۲۲ ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
مقاله نویسی
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ برگزاری هزینه وضعیت
کدB سرچ پیشرفته علمی یک جلسه ۵ ساعته پنجشنبه ۹ آذر ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA سرچ پیشرفته علمی یک جلسه ۵ ساعته جمعه ۱۰ آذر ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA مقاله نویسی یک جلسه ۸ ساعته جمعه ۹ آذر ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB مقاله نویسی یک جلسه ۸ ساعته جمعه ۲۴آذر ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA پروپوزال و پایان نامه یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB پروپوزال و پایان نامه یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA آشنایی با مجلات علمی و ارسال مقالات یک جلسه ۵ ساعته پنجشنبه ۹ آذر ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB آشنایی با مجلات علمی و ارسال مقالات یک جلسه ۵ ساعته جمعه ۱۰ آذر ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB سرچ پیشرفته علمی یک جلسه ۵ ساعته جمعه ۴ آبان ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA سرچ پیشرفته علمی یک جلسه ۵ ساعته جمعه ۱۲ آبان ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA مقاله نویسی یک جلسه ۸ ساعته جمعه ۱۲ آبان ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB مقاله نویسی یک جلسه ۸ ساعته جمعه ۲۶ آبان ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA پروپوزال و پایان نامه یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۱۱آبان ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB پروپوزال و پایان نامه یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA آشنایی با مجلات علمی و ارسال مقالات یک جلسه ۵ ساعته جمعه ۵ آبان ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB آشنایی با مجلات علمی و ارسال مقالات یک جلسه ۵ ساعته جمعه ۱۹ آبان ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB سرچ پیشرفته علمی یک جلسه ۵ ساعته پنجشنبه مهر ۶ ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA سرچ پیشرفته علمی یک جلسه ۵ ساعته جمعه مهر ۱۴ ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA مقاله نویسی یک جلسه ۸ ساعته جمعه مهر ۷ ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB مقاله نویسی یک جلسه ۸ ساعته جمعه مهر ۲۱ ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA پروپوزال و پایان نامه یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۶ ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB پروپوزال و پایان نامه یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۲۰ ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA آشنایی با مجلات علمی و ارسال مقالات یک جلسه ۵ ساعته جمعه مهر ۱۴ ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB آشنایی با مجلات علمی و ارسال مقالات یک جلسه ۵ ساعته جمعه مهر ۲۸ ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
روانشناسی
کامپیوتر
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ برگزاری هزینه وضعیت
کدA اکسل مقدماتی دو جلسه ۴ ساعته یکشنبه و سه شنبه ۲۶و۲۸ آذر ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کد B اکسل مقدماتی دو جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه ۳۰آذر و۱ دی ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA اکسل پیشرفته با رویکرد مالی چهار جلسه ۴ ساعته دوشنبه و چهارشنبه ۱۳و۱۵و۲۷و۲۹ آذر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کد B اکسل پیشرفته با رویکرد مالی چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه ۲۳و۲۴وآذر۳۰و۱ دی ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA کاربرد اکسل در کسب وکار چهار جلسه ۴ ساعته یکشنبه و سه شنبه ۵و۷و۱۲و۱۴ آذر ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کد B کاربرد اکسل در کسب وکار چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه ۱۶و۱۷و۲۳و۲۴آذر ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری دو جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه ۳۰آذر و ۱ دی ۲۰۰٫۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA اکسل مقدماتی دو جلسه ۴ ساعته یکشنبه و سه شنبه ۷و۹ آبان ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB اکسل مقدماتی دو جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه ۱۸و۱۹ آبان ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA اکسل پیشرفته با رویکرد مالی چهار جلسه ۴ ساعته دوشنبه و چهارشنبه ۸و۱۰و۱۵و۱۷ آبان ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB اکسل پیشرفته با رویکرد مالی چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه ۱۱و۱۲و۱۸و۱۹ آبان ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA کاربرد اکسل در کسب وکار چهار جلسه ۴ ساعته یکشنبه ها و سه شنبه ها ۱۴و۱۶و۲۱و۲۳ آبان ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB کاربرد اکسل در کسب وکار چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه ۲۵و۲۶آبان و ۲و۳آذر ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری دو جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه ۱۸و۱۹ آبان ۲۰۰٫۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA اکسل مقدماتی دو جلسه ۴ ساعته یکشنبه و سه شنبه مهر ۱۶ و ۱۸ ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB اکسل مقدماتی دو جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۲۷ و ۲۸ ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA اکسل پیشرفته با رویکرد مالی چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۱۰ و ۱۲ و ۱۷و۱۹ ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB اکسل پیشرفته با رویکرد مالی چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۱۳ و ۱۴ و۲۰و ۲۱ ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA کاربرد اکسل در کسب وکار چهار جلسه ۴ ساعته یکشنبه ها و سه شنبه ها مهر ۱۶ و ۱۸ و ۲۳ و ۲۵ ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB کاربرد اکسل در کسب وکار چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۲۰ و ۲۱و ۲۷ و ۲۸ ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری دو جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۲۰و۲۱ ۲۰۰۰۰۰ درحال ثبت نام
اینترنت
بورس و اقتصاد
کد دوره
نام دوره
مدت زمان (ساعت)
تاریخ برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
۱۰۰۱۳
کارگاه آموزش مقدماتی بورس
۲۰

چهارشنبه ها

۱۶-۲۰ درحال ثبت نام
فنی و مهندسی
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت
۳۰۱۱  آموزش نرم‌افزار MATLAB ۱۶ پنجشنبه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۲ آموزش نرم افزار MATLAB و الگوریتم های فرا ابتکاری ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۳ دوره آموزشی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۱۴  نرم افزار GAMS (مقدماتی و پیشرفته) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان
پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۵ نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدA) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۶  نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدB) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۷ داده کاوی ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۸ استاندارد PMBOK ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۹  نرم افزار Microsoft Office Project (MSP) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۲۰ مدیریت ادعا ۸ پنجشنبه
۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۱ تحلیل پوششی داده ها ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۲ مدیریت تولید و عملیات ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۲۳ آموزش نرم‌افزار EXCELL ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۲۴ AHP  فازی (کد A) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام
۳۰۲۵ AHP  فازی (کد B) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام

زبان
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت/هزینه
A دوره آمادگی آزمون msrt ۲۴ یکشنبه و سه شنبه ها ۲۰ – ۱۷ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان
B دوره آمادگی آزمون msrt ۸ پنجشنبه ۸ – ۱۶ درحال ثبت نام – ۴۰۰۰۰۰تومان
C دوره آنلاین آمادگی آزمون msrt ۲۴ شنبه دوشنبه چهارشنبه ۲۲-۲۱:۳۰ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان