برنامه زمان بندی دوره‌ها

برای مشاهده برنامه زمان بندی دوره‌ها بر روی طبقه مورد نظر کلیک نمایید.

آمار
نام دوره کد تاریخ برگزاری روزهای برگزاری تعداد جلسات هزینه (تومان) وضعیت ثبت نام
تصمیم گیری فازی کد A ۵و۷و۹و۱۲و۱۴و۱۶و۱۹ و۲۱ اسفند شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۹۰۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
تصمیم گیری خاکستری کد A ۶و۸و۱۰و ۱۳و۱۵و۱۷و ۲۰و ۲۲ اسفند یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۹۰۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
Visual promethee (I,II) کد A ۱۱ اسفند جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۳۰۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
اقتصاد سنجی کد A ۵و۷و۹و۱۲و۱۴و۱۶و۱۹ و۲۱ اسفند شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۹۰۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
روش q کد A ۱۸ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۲ ساعته ۱۵۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
فراتحلیل با نرم افزار CMA 2 کد A ۱۷و ۱۸ اسفند پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۵ ساعته ۵۰۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
تحلیل فرآیند کسب و کار کد A ۱۰و۱۱و۱۷و۱۸ اسفند پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۸۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
روش های مدیریت استراتژیک کد A ۵و۷و۹و۱۲و۱۴و۱۶و۱۹ و۲۱ اسفند شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه ۳ ساعته ۹۰۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
LISREL کد D ۲۴ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۹ اسفند شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۸۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد C ۷و۱۴و۲۱و۲۸ اسفند دوشنبه ها ۴ جلسه ۴ ساعته ۲۵۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
LISREL کد A ۴ اسفند جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۱اسفند جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد C ۱۸اسفند جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
Smart PLS کد A ۳ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۰ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد C ۱۷ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
AMOS کد A ۱۰ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۷ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد D ۲۴ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
EVIEWS کد A ۳ و ۴ و ۱۰ و۱۱ اسفند پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۷ و ۱۸ و ۲۴ و۲۵ اسفند پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
R کد A ۱۰ و۱۱ اسفند پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۸ ساعته ۲۵۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۴ و ۲۵ اسفند یکشنبه و سه شنبه دو جلسه ۸ ساعته ۲۵۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
MAXQDA کد A ۷ اسفند دوشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۱۳۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۱ اسفند دوشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۱۳۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
ATLAS.T.I کد A ۱۲ اسفند شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۸۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۴ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۸۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
NVIVO کد A ۱۰ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۸۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۹ اسفند شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۸۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
مقاله نویسی
مقاله نویسی
سرچ پیشرفته علمی کد B ۱۷ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰,۰۰۰
کد A ۱۱ اسفند جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰,۰۰۰
مقاله نویسی کد A ۴ اسفند جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
کد B ۱۸ اسفند جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
پروپوزال و پایان نامه کد A ۱۰ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
کد B ۲۴ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
آشنایی با مجلات علمی و ارسال مقالات کد A ۱۰ اسفند پنجشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰,۰۰۰
کد B ۱۸ اسفند جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰,۰۰۰
روانشناسی
کامپیوتر
نام دوره کد تاریخ برگزاری روزهای برگزاری تعداد جلسات هزینه (تومان)
AHP ( نرم افزار: expert choice) کد A ۷و۹ اسفند دوشنبه و چهارشنبه دو جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
کد B ۱۷و۱۸ اسفند پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
Vikore ( نرم افزار super decision) کد A ۱۲ و ۱۴ اسفند شنبه و دوشنبه دو جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
کد B ۲۴ و ۲۵ اسفند پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
ANP ( با اکسل ) کد A ۱۹ اسفند شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۱۲۰۰۰۰
Topsis ( با اکسل) کد A ۱۳ اسفند یکشنبه یک جلسه ۳ ساعته ۶۰,۰۰۰
DEMATEL (با اکسل) کد A ۱۵ اسفند  سه شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۶۰,۰۰۰
اکسل مقدماتی کد A ۶ و ۸ اسفند یکشنبه و سه شنبه دو جلسه ۴ ساعته ۸۰,۰۰۰
کد B ۲۴ و ۲۵ اسفند پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۸۰,۰۰۰
اکسل پیشرفته با رویکرد مالی کد A ۷ و ۹ و۱۴ و ۱۶ اسفند دوشنبه و چهارشنبه چهار جلسه ۴ ساعته ۱۶۰,۰۰۰
کد B ۱۷و۱۸و۲۴و۲۵ اسفند پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۱۶۰,۰۰۰
کاربرد اکسل در کسب وکار کد A ۶و۸و۱۳و۱۵ اسفند یکشنبه ها و سه شنبه ها چهار جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
کد B ۱۷و۱۸و۲۴و۲۵ اسفند پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری کد A ۱۰ و ۱۱ اسفند پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۲۰۰٫۰۰۰
اینترنت
بورس و اقتصاد
کد دوره
نام دوره
مدت زمان (ساعت)
تاریخ برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
۱۰۰۱۳
کارگاه آموزش مقدماتی بورس
۲۰

چهارشنبه ها

۱۶-۲۰ درحال ثبت نام
فنی و مهندسی
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت
۳۰۱۱  آموزش نرم‌افزار MATLAB ۱۶ پنجشنبه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۲ آموزش نرم افزار MATLAB و الگوریتم های فرا ابتکاری ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۳ دوره آموزشی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۱۴  نرم افزار GAMS (مقدماتی و پیشرفته) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان
پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۵ نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدA) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۶  نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدB) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۷ داده کاوی ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۸ استاندارد PMBOK ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۹  نرم افزار Microsoft Office Project (MSP) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۲۰ مدیریت ادعا ۸ پنجشنبه
۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۱ تحلیل پوششی داده ها ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۲ مدیریت تولید و عملیات ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۲۳ آموزش نرم‌افزار EXCELL ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۲۴ AHP  فازی (کد A) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام
۳۰۲۵ AHP  فازی (کد B) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام

زبان
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت/هزینه
A دوره آمادگی آزمون msrt ۲۴ یکشنبه و سه شنبه ها ۲۰ – ۱۷ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان
B دوره آمادگی آزمون msrt ۸ پنجشنبه ۸ – ۱۶ درحال ثبت نام – ۴۰۰۰۰۰تومان
C دوره آنلاین آمادگی آزمون msrt ۲۴ شنبه دوشنبه چهارشنبه ۲۲-۲۱:۳۰ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان