برنامه زمان بندی دوره‌ها

برای مشاهده برنامه زمان بندی دوره‌ها بر روی طبقه مورد نظر کلیک نمایید.

آمار
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ برگزاری هزینه وضعیت
کد A SPSS دو جلسه ۸ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۱۳و۱۴ ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B SPSS دو جلسه ۸ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۲۷و۲۸ ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد c SPSS ۴ جلسه ۴ ساعته دوشنبه ها ۳و۱۰و۱۷و۲۴ مهر ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A LISREL یک جلسه ۸ ساعته  جمعه ۱۴ مهر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B LISREL یک جلسه ۸ ساعته  جمعه ۲۸ مهر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد C LISREL یک جلسه ۸ ساعته پجمعه آبان ۵ ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A Smart PLS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B Smart PLS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد C Smart PLS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه ۴آبان ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A AMOS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۶ ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B AMOS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۱۳ ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد D AMOS یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۲۷ ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A EVIEWS چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۶و ۷و ۱۳ و ۱۴ ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B EVIEWS چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۲۰و ۲۱ و ۲۷ و ۲۸ ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A R دو جلسه ۸ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۱۳ و ۱۴ ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B R دو جلسه ۸ ساعته یکشنبه و سه شنبه مهر ۲۳و۲۵ ۲۵۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A MAXQDA یک جلسه ۵ ساعته دوشنبه مهر ۱۰ ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B MAXQDA یک جلسه ۵ ساعته دوشنبه مهر ۲۴ ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A ATLAS.T.I یک جلسه ۸ ساعته شنبه مهر ۱۵ ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B ATLAS.T.I یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۲۷ ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد A NVIVO یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۶ ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
کد B NVIVO یک جلسه ۸ ساعته شنبه مهر ۲۲ ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام.
مقاله نویسی
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ برگزاری هزینه وضعیت
کدB سرچ پیشرفته علمی یک جلسه ۵ ساعته پنجشنبه مهر ۶ ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA سرچ پیشرفته علمی یک جلسه ۵ ساعته جمعه مهر ۱۴ ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA مقاله نویسی یک جلسه ۸ ساعته جمعه مهر ۷ ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB مقاله نویسی یک جلسه ۸ ساعته جمعه مهر ۲۱ ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA پروپوزال و پایان نامه یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۶ ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB پروپوزال و پایان نامه یک جلسه ۸ ساعته پنجشنبه مهر ۲۰ ۱۳۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA آشنایی با مجلات علمی و ارسال مقالات یک جلسه ۵ ساعته جمعه مهر ۱۴ ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB آشنایی با مجلات علمی و ارسال مقالات یک جلسه ۵ ساعته جمعه مهر ۲۸ ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
روانشناسی
کامپیوتر
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ برگزاری هزینه وضعیت
کدA اکسل مقدماتی دو جلسه ۴ ساعته یکشنبه و سه شنبه مهر ۱۶ و ۱۸ ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB اکسل مقدماتی دو جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۲۷ و ۲۸ ۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA اکسل پیشرفته با رویکرد مالی چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۱۰ و ۱۲ و ۱۷و۱۹ ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB اکسل پیشرفته با رویکرد مالی چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۱۳ و ۱۴ و۲۰و ۲۱ ۱۶۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA کاربرد اکسل در کسب وکار چهار جلسه ۴ ساعته یکشنبه ها و سه شنبه ها مهر ۱۶ و ۱۸ و ۲۳ و ۲۵ ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدB کاربرد اکسل در کسب وکار چهار جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۲۰ و ۲۱و ۲۷ و ۲۸ ۱۸۰۰۰۰ درحال ثبت نام
کدA الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری دو جلسه ۴ ساعته پنجشنبه و جمعه مهر ۲۰و۲۱ ۲۰۰۰۰۰ درحال ثبت نام
اینترنت
بورس و اقتصاد
کد دوره
نام دوره
مدت زمان (ساعت)
تاریخ برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
۱۰۰۱۳
کارگاه آموزش مقدماتی بورس
۲۰

چهارشنبه ها

۱۶-۲۰ درحال ثبت نام
فنی و مهندسی
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت
۳۰۱۱  آموزش نرم‌افزار MATLAB ۱۶ پنجشنبه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۲ آموزش نرم افزار MATLAB و الگوریتم های فرا ابتکاری ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۳ دوره آموزشی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۱۴  نرم افزار GAMS (مقدماتی و پیشرفته) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان
پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۵ نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدA) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۶  نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدB) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۷ داده کاوی ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۸ استاندارد PMBOK ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۹  نرم افزار Microsoft Office Project (MSP) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۲۰ مدیریت ادعا ۸ پنجشنبه
۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۱ تحلیل پوششی داده ها ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۲ مدیریت تولید و عملیات ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۲۳ آموزش نرم‌افزار EXCELL ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۲۴ AHP  فازی (کد A) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام
۳۰۲۵ AHP  فازی (کد B) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام

زبان
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت/هزینه
A دوره آمادگی آزمون msrt ۲۴ یکشنبه و سه شنبه ها ۲۰ – ۱۷ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان
B دوره آمادگی آزمون msrt ۸ پنجشنبه ۸ – ۱۶ درحال ثبت نام – ۴۰۰۰۰۰تومان
C دوره آنلاین آمادگی آزمون msrt ۲۴ شنبه دوشنبه چهارشنبه ۲۲-۲۱:۳۰ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان