برنامه زمان بندی دوره‌ها

برای مشاهده برنامه زمان بندی دوره‌ها بر روی طبقه مورد نظر کلیک نمایید.

آمار
نام دوره کد تاریخ برگزاری روزهای برگزاری تعداد جلسات هزینه (تومان) وضعیت ثبت نام
تصمیم گیری فازی کد A ۱۵و۱۷و۱۹و۲۲و۲۴و۲۶و۲۹و۳۱ اردیبهشت شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۴۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲و۴و۶و۱۶و۱۸و۲۰و۲۳و۲۵ اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۴۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
تصمیم گیری خاکستری کد A ۱۸و۲۰و۲۲و۲۵و۲۷و۲۹فروردین و ۱و۳ اردیبهشت شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۴۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲و۴و۶و۱۶و۱۸و۲۰و۲۳و۲۵ اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۴۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
Visual promethee (I,II) کد A ۱۹اردیبهشت چهارشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۱۶۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۳۰اردیبهشت یک شنبه یک جلسه ۵ ساعته ۱۶۰۰۰۰ در حال ثبت نام
اقتصاد سنجی کد A ۱۵و۱۷و۱۹و۲۲و۲۴و۲۶و۲۹و۳۱ اردیبهشت شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۴۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲و۴و۶و۱۶و۱۸و۲۰و۲۳و۲۵ اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۴۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
روش q کد A ۲۱اردیبهشت جمعه یک جلسه ۲ ساعته ۸۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۵اردیبهشت سه شنبه یک جلسه ۲ ساعته ۸۰۰۰۰ در حال ثبت نام
فراتحلیل با نرم افزار CMA 2 کد A ۲۰ و۲۱اردیبهشت پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۵ ساعته ۲۰۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۴و۲۶اردیبهشت دوشنبه و چهارشنبه دو جلسه ۵ ساعته ۲۰۰۰۰۰ در حال ثبت نام
تحلیل فرآیند کسب و کار کد A ۲۰و۲۱و۲۷و۲۸اردیبهشت پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۸و۲۰و۲۵و۲۷ اردیبهشت سه شنبه و پنجشنبه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
روش های مدیریت استراتژیک کد A ۱۵و۱۷و۱۹و۲۲و۲۴و۲۶و۲۹و۳۱ اردیبهشت شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه ۳ ساعته ۴۰۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲و۴و۶و۱۶و۱۸و۲۰و۲۳و۲۵ اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه هشت جلسه ۳ ساعته ۴۰۰۰۰۰ در حال ثبت نام
LISREL کد A ۲۱ اردیبهشت جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۸ اردیبهشت سه شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
Smart PLS کد A ۲۰ اردیبهشت پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۶ اردیبهشت یکشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
AMOS کد A ۲۸ اردیبهشت جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۲ اردیبهشت شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
EVIEWS کد A ۱۳و۱۴و۲۰و۲۱ اردیبهشت پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۷و۲۸و اردیبهشت و ۳و۴ خرداد پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
R کد A ۲۰و۲۱ اردیبهشت پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۸ ساعته ۲۵۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۳ و ۲۵ اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه دو جلسه ۸ ساعته ۲۵۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
MAXQDA کد A ۱۸ اردیبهشت دوشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۱۳۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۸ اردیبهشت جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۱۳۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
ATLAS.T.I کد A ۲۹ اردیبهشت شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۸۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۰ اردیبهشت پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۸۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
NVIVO کد A ۱۳ اردیبهشت پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۸۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۲ اردیبهشت شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۸۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
SPSS کد A ۶ , ۷ اردیبهشت پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۸ ساعته ۲۵۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۳و۱۰و۱۷و۲۴ اردیبهشت دوشنبه ها ۴ جلسه ۴ ساعته ۲۵۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
مقاله نویسی

محتوای تب را در اینجا وارد کنید

مقاله نویسی
مقاله نویسی
سرچ پیشرفته علمی کد B ۱۳اردیبهشت پنجشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰,۰۰۰
کد A ۲۸اردیبهشت جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰,۰۰۰
مقاله نویسی کد A ۲۱اردیبهشت جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
کد B ۲۷اردیبهشت جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
پروپوزال و پایان نامه کد A ۲۰اردیبهشت پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
کد B ۲۸اردیبهشت پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
آشنایی با مجلات علمی و نحوه ارسال مقالات کد A ۱۳اردیبهشت پنجشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰,۰۰۰
کد B ۲۱اردیبهشت جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰,۰۰۰
رزومه نویسی و آمادگی مصاحبه دکتری کد A ۶ اردیبهشت پنجشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰٫۰۰۰
کد B ۱۴ اردیبهشت جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰٫۰۰۰
کد C ۱۸ اردیبهشت دوشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰٫۰۰۰
روانشناسی
کامپیوتر
نام دوره کد تاریخ برگزاری روزهای برگزاری تعداد جلسات هزینه (تومان)
AHP ( نرم افزار: expert choice) کد A ۲۴و۲۶اردیبهشت دوشنبه و چهارشنبه دو جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
کد B ۲۰و۲۱اردیبهشت پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
Vikore ( نرم افزار super decision) کد A ۱۵و۱۷ اردیبهشت شنبه و دوشنبه دو جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
کد B ۲۷و۲۸اردیبهشت پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
ANP ( با اکسل ) کد A ۱۵اردیبهشت شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۱۲۰۰۰۰
کد B ۲۶اردیبهشت چهارشنبه یک جلسه ۳ ساعته ۱۲۰۰۰۰
Topsis ( با اکسل) کد A ۹اردیبهشت یکشنبه یک جلسه ۳ ساعته ۶۰,۰۰۰
کد B ۲۵اردیبهشت سه شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۶۰,۰۰۰
DEMATEL (با اکسل) کد A ۱۱اردیبهشت سه شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۶۰,۰۰۰
Bکد ۲۹اردیبهشت شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۶۰,۰۰۰
اکسل مقدماتی کد A ۱۶و۱۸اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه دو جلسه ۴ ساعته ۸۰,۰۰۰
کد B ۲۷و۲۸اردیبهشت پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۸۰,۰۰۰
اکسل پیشرفته با رویکرد مالی کد A ۱۷و۱۹و۲۴و۲۶ اردیبهشت دوشنبه و چهارشنبه چهار جلسه ۴ ساعته ۱۶۰,۰۰۰
کد B ۲۰و۲۱و۲۷و۲۸اردیبهشت پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۱۶۰,۰۰۰
کاربرد اکسل در کسب وکار کد A ۹و۱۱و۱۶و۱۸اردیبهشت یکشنبه ها و سه شنبه ها چهار جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
کد B ۱۳و۱۴و۲۰و۲۱ اردیبهشت پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری کد A ۱۳و۱۴اردیبهشت پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۲۰۰٫۰۰۰
اینترنت
بورس و اقتصاد
کد دوره
نام دوره
مدت زمان (ساعت)
تاریخ برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
۱۰۰۱۳
کارگاه آموزش مقدماتی بورس
۲۰

چهارشنبه ها

۱۶-۲۰ درحال ثبت نام
فنی و مهندسی
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت
۳۰۱۱  آموزش نرم‌افزار MATLAB ۱۶ پنجشنبه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۲ آموزش نرم افزار MATLAB و الگوریتم های فرا ابتکاری ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۳ دوره آموزشی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۱۴  نرم افزار GAMS (مقدماتی و پیشرفته) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان
پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۵ نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدA) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۶  نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدB) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۷ داده کاوی ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۸ استاندارد PMBOK ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۹  نرم افزار Microsoft Office Project (MSP) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۲۰ مدیریت ادعا ۸ پنجشنبه
۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۱ تحلیل پوششی داده ها ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۲ مدیریت تولید و عملیات ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۲۳ آموزش نرم‌افزار EXCELL ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۲۴ AHP  فازی (کد A) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام
۳۰۲۵ AHP  فازی (کد B) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام

زبان
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت/هزینه
A دوره آمادگی آزمون msrt ۲۴ یکشنبه و سه شنبه ها ۲۰ – ۱۷ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان
B دوره آمادگی آزمون msrt ۸ پنجشنبه ۸ – ۱۶ درحال ثبت نام – ۴۰۰۰۰۰تومان
C دوره آنلاین آمادگی آزمون msrt ۲۴ شنبه دوشنبه چهارشنبه ۲۲-۲۱:۳۰ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان