برنامه زمان بندی دوره‌ها

برای مشاهده برنامه زمان بندی دوره‌ها بر روی طبقه مورد نظر کلیک نمایید.

آمار
نام دوره کد تاریخ برگزاری روزهای برگزاری تعداد جلسات هزینه (تومان) وضعیت ثبت نام
تصمیم گیری فازی کد A ۲ و ۴ و ۶ و ۹ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ و تیر ۲۰ شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۴۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۳ و ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ تیر یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۴۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
تصمیم گیری خاکستری کد A ۲ و ۴ و ۶ و ۹ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ و تیر ۲۰ شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۴۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۳ و ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ تیر یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۴۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
Visual promethee (I,II) کد A ۱۳ تیر چهارشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۱۶۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۴ تیر یک شنبه یک جلسه ۵ ساعته ۱۶۰۰۰۰ در حال ثبت نام
اقتصاد سنجی کد A ۲ و ۴ و ۶ و ۹ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ و تیر ۲۰ شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۴۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۳ و ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ تیر یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه هشت جلسه ۴ ساعته ۴۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
روش q کد A ۲۲ تیر جمعه یک جلسه ۲ ساعته ۸۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۲ تیر سه شنبه یک جلسه ۲ ساعته ۸۰۰۰۰ در حال ثبت نام
فراتحلیل با نرم افزار CMA 2 کد A ۲۱ و ۲۲ تیر پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۵ ساعته ۲۰۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۵ و ۲۷ تیر دوشنبه و چهارشنبه دو جلسه ۵ ساعته ۲۰۰۰۰۰ در حال ثبت نام
تحلیل فرآیند کسب و کار کد A ۱۴و ۱۵ و ۲۱ و ۲۲ تیر پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۲و ۱۴ و ۱۹ و ۲۱ تیر سه شنبه و پنجشنبه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰۰۰۰ در حال ثبت نام
روش های مدیریت استراتژیک کد A ۲ و ۴ و ۶ و ۹ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ و تیر ۲۰ شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه ۳ ساعته ۴۰۰۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۳ و ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ تیر یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه هشت جلسه ۳ ساعته ۴۰۰۰۰۰ در حال ثبت نام
LISREL کد A ۸ تیر جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۹ تیر سه شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
Smart PLS کد A ۷ تیر پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۷ تیر یکشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
AMOS کد A ۱۵تیر جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۳ تیر شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۶۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
EVIEWS کد A ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۵ تیر پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۱ و ۲۲ و ۲۸ و ۲۹ تیر پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
R کد A ۱۴ و ۱۵ تیر پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۸ ساعته ۲۵۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۰ و ۱۲ تیر یکشنبه و سه شنبه دو جلسه ۸ ساعته ۲۵۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
MAXQDA کد A ۲۵ تیر دوشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۱۳۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۱۵ تیر جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۱۳۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
ATLAS.T.I کد A ۹ تیر شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۸۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۸ تیر پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۸۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
NVIVO کد A ۱۴ تیر پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۸۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۲۳ تیر شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۸۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
SPSS کد A ۳۱خرداد و ۱ تیر پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۸ ساعته ۲۵۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
کد B ۴ و ۱۱و ۱۸ و ۲۵ تیر دوشنبه ها ۴ جلسه ۴ ساعته ۲۵۰٫۰۰۰ در حال ثبت نام
مقاله نویسی
مقاله نویسی
سرچ پیشرفته علمی کد A ۱۴ تیر پنجشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰,۰۰۰
کد B ۲۹ تیر جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰,۰۰۰
مقاله نویسی کد A ۱۵ تیر جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
کد B ۲۸ تیر پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
پروپوزال و پایان نامه کد A ۷ تیر پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
کد B ۲۲ تیر جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
آشنایی با مجلات علمی و نحوه ارسال مقالات کد A ۱۴ تیر پنجشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰,۰۰۰
کد B ۲۹ تیر جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰,۰۰۰
رزومه نویسی و آمادگی مصاحبه دکتری کد A ۷ تیر پنجشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰٫۰۰۰
کد B ۲۲ تیر جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰٫۰۰۰
کد C ۱۸ تیر دوشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۸۰٫۰۰۰
روانشناسی
کامپیوتر
نام دوره کد تاریخ برگزاری روزهای برگزاری تعداد جلسات هزینه (تومان)
AHP ( نرم افزار: expert choice) کد A ۲۵ و ۲۷ تیر دوشنبه و چهارشنبه دو جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
کد B ۲۴و۲۵خرداد پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
Vikore ( نرم افزار super decision) کد A ۹و ۱۱ تیر شنبه و دوشنبه دو جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
کد B ۲۱ و ۲۲ تیر پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
ANP ( با اکسل ) کد A ۱۶ تیر شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۱۲۰۰۰۰
کد B ۲۷ تیر چهارشنبه یک جلسه ۳ ساعته ۱۲۰۰۰۰
Topsis ( با اکسل) کد A ۳ تیر یکشنبه یک جلسه ۳ ساعته ۶۰,۰۰۰
کد B ۲۶ تیر سه شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۶۰,۰۰۰
DEMATEL (با اکسل) کد A ۱۹ تیر سه شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۶۰,۰۰۰
Bکد ۲۳ تیر شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۶۰,۰۰۰
اکسل مقدماتی کد A ۱۰ و ۱۲ تیر یکشنبه و سه شنبه دو جلسه ۴ ساعته ۸۰,۰۰۰
کد B ۲۱ و ۲۲ تیر پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۸۰,۰۰۰
اکسل پیشرفته با رویکرد مالی کد A ۱۱ و ۱۳ و ۲۵ و ۲۷ تیر دوشنبه و چهارشنبه چهار جلسه ۴ ساعته ۱۶۰,۰۰۰
کد B ۱۴ و ۱۵ و ۲۱ و ۲۲ تیر پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۱۶۰,۰۰۰
کاربرد اکسل در کسب وکار کد A ۱۰ و ۱۲ و ۱۷ و ۱۹ تیر یکشنبه ها و سه شنبه ها چهار جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
کد B ۱۴و۱۵و۲۱و۲۲ تیر پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری کد A ۲۱و ۲۲ تیر پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۲۰۰٫۰۰۰
اینترنت
بورس و اقتصاد
کد دوره
نام دوره
مدت زمان (ساعت)
تاریخ برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
۱۰۰۱۳
کارگاه آموزش مقدماتی بورس
۲۰

چهارشنبه ها

۱۶-۲۰ درحال ثبت نام
فنی و مهندسی
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت
۳۰۱۱  آموزش نرم‌افزار MATLAB ۱۶ پنجشنبه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۲ آموزش نرم افزار MATLAB و الگوریتم های فرا ابتکاری ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۳ دوره آموزشی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۱۴  نرم افزار GAMS (مقدماتی و پیشرفته) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان
پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۵ نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدA) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۶  نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدB) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۷ داده کاوی ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۸ استاندارد PMBOK ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۹  نرم افزار Microsoft Office Project (MSP) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۲۰ مدیریت ادعا ۸ پنجشنبه
۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۱ تحلیل پوششی داده ها ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۲ مدیریت تولید و عملیات ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۲۳ آموزش نرم‌افزار EXCELL ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۲۴ AHP  فازی (کد A) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام
۳۰۲۵ AHP  فازی (کد B) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام

زبان
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت/هزینه
A دوره آمادگی آزمون msrt ۲۴ یکشنبه و سه شنبه ها ۲۰ – ۱۷ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان
B دوره آمادگی آزمون msrt ۸ پنجشنبه ۸ – ۱۶ درحال ثبت نام – ۴۰۰۰۰۰تومان
C دوره آنلاین آمادگی آزمون msrt ۲۴ شنبه دوشنبه چهارشنبه ۲۲-۲۱:۳۰ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان