دپارتمان مدیریت

دوره مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب نمایید

نام دوره هزینه دوره حضوری هزینه دوره غیر حضوری اطلاعات بیشتر
دوره مدیریت کسب و کار
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت استراتژیک
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت تکنولوژی
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت زمان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت فروش
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت بازاریابی
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت بازاریابی عصبی
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت مالی
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت امورشهری
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت و سرپرستی سازمان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت اداری
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت منابع انسانی
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت افزایش کارایی کارکنان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت روابط عمومی
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت بحران
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت پروژه
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت فناوری اطلاعات
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت جهانگردی
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت ارتباط با مشتری CRM
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت تحول
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت هزینه‌های عمومی
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت زنجیره تامین SCM
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت بازرگانی بین‌المللی
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
دوره مدیریت بیمه
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام